legend VFDC Combos VF5 Ver.C Lion
Filter
Combo Dmg DP                                   
HaiKaSenTenEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
3P+G8P+K 200 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
JuuChouTeishitsuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
(tourousoufuu) 6K46P+KPP 500 n n n n n n n n               n n          
(tourousoufuu) 6K44+P BT Buffered P+K46P+KP 560 n n n n n n n n                          
(tourousoufuu) 6K6_PKK 590 n  n  n  n                n           
KouShuTaiEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
44K BT Buffered P+K46P+KPP 520 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
44K BT Buffered P+KPP2P+K 520 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
44K BT Buffered P+KPKP 570 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n  n     
44K BT Buffered P+K6_KK 580 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n  n  n
RakuGekiShouEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
3PP66KK 390 n n n n n  n n               n n          
3PP46P+KPP 400  n  n  n  n                n          
3PPPP2P+K 410                        n          
3PP6_PKK 490                       n           
ShinpoTouRouSouShuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
43P66KK 380 n n n n n n n n               n n          
43P46P+KPP 390 n n n n n n  n                n          
43P2P6PP
Perform the 6P as 446P
440  n  n  n  n                n          
43P44K BT Buffered P+K66P+KP
Delay BT P+K against AO, PA. 1f Delay for 44K against LI.
47-530    n n n n n               n n          
ShippoShouSenShuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
2_6P CH → 6_PKK 610 c c c c c c c c c c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c
2_6P CH → 44K BT Buffered P+K46P+KP
You can add the third P on lightweights open stance for 68
630 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c  c 
2_6P CH → PKP46P+KP
Slight delay required for 46P+K on light weights in closed stance
660 c c c c c c c c c c c  c  c  c  c  c  c  c  c  c     
2_6P CH → PKP8P+K 660 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c    
2_6P CH → 44K BT Buffered P+K66P+KP 690 c c c c c c c c c c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c    
Side CrumpleEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
Side Crumple → 66KK 610 c c c c c c c c                          
Side Crumple → 46P+KPP 620 c c c c c c c c                          
Side Crumple → 2_6P46P+KP
Finish the last P in open stance against EI, AO for 71 pts.
650 c c c c c c c c                          
Side Crumple → 46K+G → Back Turned K46P+KP 780 c c c c c c c c                          
Side Crumple → 46K+GPKP 820 c c c c c c c c                          
SoujiSenpuuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
P+K6_PPP2P+K 460  n  n  n  n                n          
P+K44P BT Buffered P+K46P+KP
Delay timing on BT P+K to refloat
480 n  n  n  n                           
P+K6_P6PP 490  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n    
P+K6_P6_KK 520 n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n 
Stomach CrumpleEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
Stomach Crumple → PKP 0                                  
Stomach Crumple → 66KK
Stomach Crumple combos based on 33P+K CH
540 c c c c c c c c                          
Stomach Crumple → 46P+KPP46P+KPP
First punch misses
660 c c c c c c c c                          
Stomach Crumple → 46P+KPPPP2P+K
First punch misses
660 c c c c c c c c                          
Stomach Crumple → 46P+KPP66P+KP
First punch misses
670 c c c c c c c c                          
Stomach Crumple → 66P+K46P+KKK 680 c c c c c c c c                          
TaiZanSouKouShuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
4P+K6P+KK 580 n n n n n n n n               n n          
4P+K44K BT Buffered P+K46P+KP 670 n n n n n n n n               n n          
4P+K4KP46P+KPP 700 n n n n n n n n               n n          
4P+K44K BT Buffered P+K66P+KP 730 n n n n n n n n n n     n n   n n  n n n n n        
TanHiKyakuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
46K6P+KK 420 n n n n n n n n               n n          
46K6_P (miss) → 6_PP2P+K
Add an extra P against EI, AO, PA, SA for 44 pts.
420  n  n  n  n                n          
46K6_P (miss) → 6_PKP 460 n  n  n  n                n           
46K6_P (miss) → 6_P6_KK 500 n  n  n  n                n           
TouZanHonShaKyakuEIAOPASAVAELGOBRLEKASHLILAJAAKWOJE
2_6P+G2PPPP2P+K 0         n n   n n     n n   n n n n        
2_6P+G2P6PP 54-660 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n        
2_6P+G66KK 57-630 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
2_6P+G2P46P+KPP
Delay for Akira
57-590 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n    
2_6P+G2P46P+K66P+KP 57-650   n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n    
2_6P+G2PPKP 640         n n   n n     n n   n n n n        
2_6P+G44KP+K66P+KP
Opponent's back close to wall
850 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n