Akira Yuki

Hantei Goko TensetsukĊ
Fukko

Fukko

[3][K][+][G][P][+][K]
Damage:
20 points
Level:
Mid
Execution:
24 frames
Active:
4 frames
Total:
59 frames
Sober:
1 drink point
Condition
Guard
Normal Hit
Counter Hit
 1. Standing
  -13
  down
  down
 2. Side Standing
  -10
  down
  down
 3. Crouching
  down
  down
  down
 4. Side Crouching
  down
  down
  down

A linear attack that can be evaded in any direction, back or front