Akira Yuki

Hantei Goko TensetsukĊ
Fukko

Fukko

[3][K][+][G][P][+][K]
Damage:
20 points
Level:
Mid
Execution:
24 frames
Active:
4 frames
Total:
59 frames
Sober:
1 drink point
Condition
Guard
Normal Hit
Counter Hit
 1. Standing
  -13
  down
  down
 2. Side Standing
  -10
  down
  down
 3. Crouching
  down
  down
  down
 4. Side Crouching
  down
  down
  down

A linear attack that can be evaded in any direction, back or front

 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice