Eileen

Virtua Fighter 5 Final Showdown (Ver.A) Command List

  1. Shusshou
   [P]
  2. Enkou Rensou
   [P][P]
  3. Rensou Hekizan
   [P][P][P]
  4. Rakuho Senpukyaku
   [P][P][P][K]
  5. Renkan Zensoutai
   [P][P][P][2][K]
  6. Renkan Zensou Senpu
   [P][P][P][2][K][K]
  7. Enkou Gekisou
   [P][P][6][P]
  8. Renkan Chouten
   [P][3][P]
  9. Shoukou Yakutou
   [P][3][P][K]
  10. Rententai
   [P][K]
  11. Shusshou
   [6_][P]
  12. Douchu
   [6][P]
  13. Jouho Chu'un
   [6][P][P]
  14. Geimen Senpu
   [6][P][P][K]
  15. Matsumen Soubi
   [6][P][P][2][K]
  16. Enkou Nyurin
   [6][6][P]
  17. Soumensou
   [4][P]
  18. Juji Kimensou
   [4][P][P]
  19. Enkou Yurin
   [4][P][P][K]
  20. Enkou Kenka
   [4][6][P]
  21. Matsubi Tenshin
   [4][4][P]
  22. Fukushinshou
   [2][P]
  23. Enkou Chousou
   [3][P]
  24. Enkou Santen
   [3][P][P]
  25. Hikou Hagetsu
   [3][3][P]
  26. Tenshin Rinheki
   [1][P]
  27. Rinheki Hairen
   [1][P][K]
  28. Hikou Bokushoku / 1st Part
   [9][P]
  29. Hikou Bokushoku / 2nd Part
   [9][P]
  30. Tentai
   [K]
  31. Hikou Niki / 1st Part
   [6][K]
  32. Hikou Niki / 2nd Part
   [6][K]
  33. Hikou Senshi / 1st Part
   [6][6][K]
  34. Hikou Senshi / 2nd Part
   [6][6][K]
  35. Hairenkyaku
   [4][K]
  36. Kasettai
   [2][K]
  37. Sokutantai
   [3][K]
  38. Tanhikyaku
   [9][K]
  39. Dokuritsu Sougan
   [P][+][K]
  40. Jinraishou
   [6][P][+][K]
  41. Sayu Gekishou
   [6][P][+][K][P]
  42. Jinrai Santen
   [6][P][+][K][P][P]
  43. Matsumensou
   [4][P][+][K]
  44. Matsumen Tousou
   [4][P][+][K][K]
  45. Taisei Soudou
   [4][6][P][+][K]
  46. Ribyou Hoso
   [4][3][P][+][K]
  47. Koushi Kouzan
   [2_][3][P][+][K]
  48. Koushi Renzan
   [2_][3][P][+][K][P]
  49. Enkou Toutou
   [3][P][+][K]
  50. Enkou Tekitou
   [1][P][+][K]
  51. Enkou Soutekitou
   [1][P][+][K][P]
  52. Rigou Tenshintai
   [K][+][G]
  53. Honshin Senputai
   [6][K][+][G]
  54. Hikou Rantsui
   [6][K][+][G][K]
  55. Touku Geimentai
   [4][K][+][G]
  56. Renkan Sententai
   [4][K][+][G][K]
  57. Kesshi Hanbi
   [4][6][K][+][G]
  58. Zensoutai
   [2][K][+][G]
  59. Zensou Senpu
   [2][K][+][G][K]
  60. Honshin Kousoutai
   [3][K][+][G]
  61. Kousokuhon
   [7][K][+][G]
  62. Enkou Choushou
   [6][6][P][+][K][+][G]
  63. Goku Senshin
   [4][P][+][K][+][G]
  64. Goku Kouhon
   [7][P][+][K][+][G]
  1. Goku Shicchi
   [6][P][+][K][+][G]
  2. Goku Kouzan
   (Goku Shicchi) [P]
  3. Goku Santeki / 1st Part
   (Goku Shicchi) [K]
  4. Goku Santeki / 2nd Part
   (Goku Shicchi) [K]
  5. Goku Santeki / 3rd Part
   (Goku Shicchi) [K]
  6. Zenkuhon
   (Goku Shicchi) [P][+][K]
  7. Shicchi Bansoutai
   (Goku Shicchi) [K][+][G]
  8. Byakuren Konsui / 1st Part
   (Goku Shicchi) [K][+][G][K]
  9. Byakuren Konsui / 2nd Part
   (Goku Shicchi) [K][+][G][K]
  10. Tenpu Choubikyaku
   (Goku Shicchi) [K][+][G][K] (2nd Strike, Hit) [K]
  11. Rakuchi Bougetsu
   [2][P][+][K][+][G]
  12. Enkou Bokuchou
   [2][P][+][K][+][G][P]
  13. Koushuhon
   [2][P][+][K][+][G][K]
  14. Rakuten Hagetsu
   [8][P][+][K][+][G]
  15. Kouten Sensou
   [8][P][+][K][+][G][P]
  16. Touten Kensou
   [8][P][+][K][+][G][P][P]
  17. Hiten Hafu
   [8][P][+][K][+][G][P][P][P]
  18. Rakuchi Settai
   [8][P][+][K][+][G][K]
  19. Goku Honshin
   [9][P][+][K][+][G]
  20. Honshin Matsumensou
   [9][P][+][K][+][G][P]
  21. Rakka Rougeki / 1st Part
   [9][P][+][K][+][G][P][P]
  22. Rakka Rougeki / 2nd Part
   [9][P][+][K][+][G][P][P]
  23. Honshin Soutai
   [9][P][+][K][+][G][P][K]
  24. Goku Hekitai
   [9][P][+][K][+][G][K]
  1. Koushi Choukan
   [2][3][6][P]
  2. Taisei Honsou
   [2][1][4][P]
  3. Renshu Bentsui
   [2][1][4][P][P]
  4. Renkan Chutsui
   [2][1][4][P][P][P]
  5. Honsokuteki
   [2][1][4][P][K]
  6. Taisei Chouzan
   [2][3][6][K]
  7. Taisei Renteki
   [2][3][6][K][K]
  8. Taisei Kouten
   [2][3][6][K][K] (hit) [K]
  9. Taisei Dakka
   [2][1][4][K]
  10. Zenkuhon
   [2][3][6][P][+][K]
  11. Zenku Soutsui
   (Zenkuhon) [P]
  12. Zenkuhon Rakutai
   (Zenkuhon) [K]
  13. Rakuchi Bansoutai
   (Zenkuhon) [2][K]
  14. Byakuren Konsui / 1st Part
   (Zenkuhon) [2][K][K]
  15. Byakuren Konsui / 2nd Part
   (Zenkuhon) [2][K][K]
  16. Tenpu Choubikyaku
   (Zenkuhon) [2][K][K] (2nd Strike, Hit) [K]
  17. Rakuchi Senshintai
   (Zenkuhon) [3][K]
  18. Taisei Soumen
   (Zenkuhon) [P][+][G]
  19. Enkou Nyudou
   [2][1][4][P][+][K]
  20. Enkou Shutsudou
   (Enkou Nyudou) [P]
  21. Shukushin Sokutan
   (Enkou Nyudou) [K]
  22. Shukushin Zensoubi
   (Enkou Nyudou) [2][K]
  23. Sendantai
   [2][3][6][K][+][G]
  24. Juji Honsentai / 1st Part
   [2][1][4][K][+][G]
  25. Juji Honsentai / 2nd Part
   [2][1][4][K][+][G]
  1. Touku Soumensou
   (ascending) [P]
  2. Rakuchi Bokumensou
   (descending) [P]
  3. Touku Zenteki
   (ascending) [K]
  4. Rakuchi Kasettai
   (descending) [K]
  1. Haishin Gekichou
   (back turned) [P]
  2. Haishin Kasou
   (back turned) [2][P]
  3. Haishin Kouryoutai
   (back turned) [K]
  4. Kasoukyaku
   (back turned) [2][K]
  5. Henshin Engeki
   (back turned) [2][K][P]
  6. Tenshin Sougekishou
   (back turned) [2][K][P][P]
  7. Bateikyaku
   (back turned) [8][K]
  8. Touho Shikei
   (back turned) [P][+][K]
  9. Haishin Souyakutai
   (back turned) [K][+][G]
  10. Haishin Kousou
   (back turned) [2][K][+][G]
  1. Enkou Shousui
   (opponent down) [3][P]
  2. Enkou Rakuten
   (opponent down) [8][P]
  1. Kou'ou Enten
   [P][+][G]
  2. Kou'ou Touten
   [6][P][+][G]
  3. Kou'ou Gezan
   [6][P][+][G][6]
  4. Kou'ou Hiyou'un
   [6][P][+][G][2] or [8]
  5. Kou'ou Tekikyuu
   [6][P][+][G][2] or [8][K]
  6. Kou'ou Taiten
   [6][6][P][+][G]
  7. Kou'ou Keiten
   [6][6][P][+][G]
  8. Kou'ou Roukyu
   [6][4][P][+][G]
  9. Kou'ou Batsuzan
   [6][3][2][1][4][P][+][G]
  10. Kou'ou Kouzan
   [4][6][P][+][G]
  11. Kou'ou Gisen
   (opponent back to full wall) [6][4][P][+][G]
  12. Kou'ou Jouju
   (opponent back to half wall) [6][4][P][+][G]
  13. Kou'ou Haibi
   (opponent right) [P][+][G]
  14. Kou'ou Touju
   (oppnent left) [P][+][G]
  15. Kou'ou Ryouran
   (opponent back) [P][+][G]
  1. Haishutai
   (face down / feet forward) [K][K][K]
  2. Koushutai
   (face down / feet forward, side roll) [K][K][K]
  3. Koushutai
   (face down / feet forward, forward roll) [K][K][K]
  4. Koushutai
   (face down / head forward) [K][K][K]
  5. Zensentai
   (face down / head forward, side roll) [K][K][K]
  6. Zensentai
   (face down / head forward, back roll) [K][K][K]
  7. Zensentai
   (face up / feet forward) [K][K][K]
  8. Zensentai
   (face up / feet forward, side roll) [K][K][K]
  9. Zensentai
   (face up / feet forward, back roll) [K][K][K]
  10. Koushutai
   (face up / head forward) [K][K][K]
  11. Koushutai
   (face up / head forward, side roll) [K][K][K]
  12. Koushutai
   (face up / head forward, forward roll) [K][K][K]
  13. Chisou Sentai
   (face down / feet forward) [2_][K][K][K]
  14. Kousou Sentai
   (face down / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  15. Kousou Sentai
   (face down / feet forward, forward roll) [2_][K][K][K]
  16. Chisoukyaku
   (face down / head forward) [2_][K][K][K]
  17. Zensou Sentai
   (face down / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  18. Zensou Sentai
   (face down / head forward, back roll) [2_][K][K][K]
  19. Zensou Sentai
   (face up / feet forward) [2_][K][K][K]
  20. Zensou Sentai
   (face up / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  21. Zensou Sentai
   (face up / feet forward, back roll) [2_][K][K][K]
  22. Kousou Sentai
   (face up / head forward) [2_][K][K][K]
  23. Kousou Sentai
   (face up / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  24. Kousou Sentai
   (face up / head forward, forward roll) [2_][K][K][K]