Lau Chan

Virtua Fighter 5 Final Showdown (Ver.A) Command List

  1. Chuusui
   [P]
  2. Renshou
   [P][P]
  3. Raigekishou
   [P][P][P]
  4. Renkan Tenshinkyaku
   [P][P][P][K]
  5. Renkan Tenshin Soukyaku
   [P][P][P][2][K]
  6. Renkan Haitenkyaku
   [P][P][P][7] or [4][K]
  7. Souken Senputai
   [P][P][K]
  8. Haisen Renshou
   [P][4][P]
  9. Tenshin Soukoshou
   [P][4][P][P]
  10. Renkentai
   [P][K]
  11. Chusui
   [6_][P]
  12. Chugeki
   [6][P]
  13. Hou'ou Soushou
   [6][P][P]
  14. Kensou
   [4][P]
  15. Kensou Danteki
   [4][P][K]
  16. Rouko Hazan
   [4][P][K][P]
  17. Kosoushou
   [4][6][P]
  18. Hi'en Tenshinshou
   [4][4][P]
  19. Hi'en Renshou
   [4][4][P][P]
  20. Hi'en Soukyaku
   [4][4][P][K]
  21. Hi'en Senpukyaku
   [4][4][P][K][+][G]
  22. Souchuken
   [2][P]
  23. Fukko Sougeki
   [2_][4][6][P]
  24. Shajoushou
   [2_][3][P]
  25. Shajou Chusui
   [2_][3][P][P]
  26. Renkan Ko'enshou
   [2_][3][P][P][+][K]
  27. Shakashou
   [3][P]
  28. Renshou
   [3][P][P]
  29. Renkanshou
   [3][P][P][P]
  30. Renshou Tenshinkyaku
   [3][P][P][P][K]
  31. Renshou Tenshin Soukyaku
   [3][P][P][P][2][K]
  32. Renshou Haitenkyaku
   [3][P][P][P][7] or [4][K]
  33. Renshou Senputai
   [3][P][P][K]
  34. Junho Chushou
   [3][3][P]
  35. Junho Renshou
   [3][3][P][P]
  36. Fukko Kenshou
   [1][P]
  37. Katsumentai
   [K]
  38. Ko'en Tenshinkyaku
   [K][K]
  39. Sokushutai
   (while standing) [K]
  40. Gako Choushitsu
   [6][K]
  41. Chouhi Teishitsu
   [6][6][K]
  42. Saishikkyaku
   [4][K]
  43. Kasoutai
   [2][K]
  44. Ko'en Kasou Renshou
   [2][K][P]
  45. Sensaitai
   [2_] or [1][K]
  46. Tenshin Risenkyaku
   [2_] or [1][K][K]
  47. Senchutai
   [3][K]
  48. Senkyaku Chushou
   [3][K][P]
  49. Senkyaku Renkan Sakurokushou
   [3][K][P][P]
  50. Touku Kosenkyaku
   [9][K]
  51. Kokyaku Haiten
   [7][K]
  52. Tenshin Engekishou
   [P][+][K]
  53. Tenshin Engekishou / Maximum Charge
   [P][+][K] (maximum charge)
  54. Rouko Tankai
   [6][P][+][K]
  55. Rouko Shukkai
   [6][P][+][K][P]
  56. Rouko Tekiga
   [6][P][+][K][P][+][K]
  57. Souko Sensou / 1st Part
   [6][6][P][+][K]
  58. Souko Sensou / 2nd Part
   [6][6][P][+][K]
  59. Sako Soushou
   [4][P][+][K]
  60. Risensou
   [4][6][P][+][K]
  61. Ko'en Souken
   [2][P][+][K]
  62. Souko Reppa
   [3][P][+][K]
  63. Honshin Hekiken
   [1][P][+][K]
  64. Touku Shashou
   [8] or [7] or [9][P][+][K]
  65. Senpuga~Kokei
   [K][+][G]
  66. Koryu Tenshinkyaku
   [6][K][+][G]
  67. Ko'en Senshi / 1st Part
   [6][6][K][+][G]
  68. Ko'en Senshi / 2nd Part
   [6][6][K][+][G]
  69. Enjin Senpukyaku
   [4][K][+][G]
  70. Honten Rakutoutai
   [4][6][K][+][G]
  71. Chisoutai
   [2][K][+][G]
  72. Genchi Senpukyaku
   [8][K][+][G]
  73. Rakuchi Kobikyaku
   [8][K][+][G][K]
  74. Ko'en Niki / 1st Part
   [9][K][+][G]
  75. Ko'en Niki / 2nd Part
   [9][K][+][G]
  76. Rakuho Suigeki
   [9][K][+][G][P]
  77. Geimen Tansou
   [6][P][+][K][+][G]
  1. Kokei
   For example, after [K][+][G]
  2. Senshinken
   (Kokei) [P]
  3. Senshin Shajoushou
   (Kokei) [P][P]
  4. Senshin Shajou Sougeki
   (Kokei) [P][P][P]
  5. Touho Ryou'inshou
   (Kokei) [6][P]
  6. Kou'ou Sakou
   (Kokei) [6][P] (hit) [P][+][G]
  7. Rouko Kensou
   (Kokei) [3][P]
  8. Kokyaku Haiten
   (Kokei) [K]
  9. Kokei~Enshishou
   (Kokei) [P][+][K]
  10. Kosou Gekishou
   (Kokei) [6][P][+][K]
  11. Rigou Tenshin
   (Kokei) [K][+][G]
  12. Rigou Haigekichu
   (Kokei) [K][+][G][P]
  13. Rigou Sensou
   (Kokei) [K][+][G][K]
  14. Gyouko Yutai
   (Kokei) [6] or [4]
  15. Fukko Gezan
   (Kokei) [6][6]
  16. Haichuuken
   (back turned) (Kokei) [P]
  17. Haigo Shakashou
   (back turned) (Kokei) [2][P]
  18. Haichuutai
   (back turned) (Kokei) [K]
  19. Zaka Sentai
   (back turned) (Kokei) [2][K]
  20. Gekihouchu
   (back turned) (Kokei) [P][+][K]
  1. Touku Souhoushou
   (ascending) [P]
  2. Rakuchi Chutenshou
   (descending) [P]
  3. Touku Hisokutai
   (ascending) [K]
  4. Rakuchi Kousoutai
   (descending) [K]
  1. Haichuken
   (back turned) [P]
  2. Haigo Shakashou
   (back turned) [2][P]
  3. Haichutai
   (back turned) [K]
  4. Zaka Sentai
   (back turned) [2][K]
  5. Kokyaku Haiten
   (back turned) [7][K]
  6. Gekihouchu
   (back turned) [P][+][K]
  7. Touku Haishou
   (back turned) [8][K][+][G]
  1. Hekika Haishu
   (facing wall) [6][P][+][K][+][G]
  2. Hekika Haiten
   (facing wall) [9][P][+][K][+][G]
  1. Toushugeki
   (opponent down) [3][K]
  2. Kosou Raishu
   (opponent down) [8][P]
  1. Kensha Touraku
   [P][+][G]
  2. Raishin Nyurin
   [6][P][+][G]
  3. Daichi Toushu
   [6][6][P][+][G]
  4. Ryusha Senten
   [4][P][+][G]
  5. Tenshin Ha'inshou
   [4][6][P][+][G]
  6. Ryushu Katou
   [2][1][4][P][+][G]
  7. Raishin Nyurin
   (back to wall) [6][P][+][G]
  8. Ryusha Senten
   (back to wall) [4][P][+][G]
  9. Tenshin Souhashou
   (opponent right) [P][+][G]
  10. Tenshin Souhashou
   (oppnent left) [P][+][G]
  11. Mouko Haishu
   (opponent back) [P][+][G]
  1. Haishutai
   (face down / feet forward) [K][K][K]
  2. Koushutai
   (face down / feet forward, side roll) [K][K][K]
  3. Koushutai
   (face down / feet forward, forward roll) [K][K][K]
  4. Koushutai
   (face down / head forward) [K][K][K]
  5. Zensentai
   (face down / head forward, side roll) [K][K][K]
  6. Zensentai
   (face down / head forward, back roll) [K][K][K]
  7. Zensentai
   (face up / feet forward) [K][K][K]
  8. Zensentai
   (face up / feet forward, side roll) [K][K][K]
  9. Zensentai
   (face up / feet forward, back roll) [K][K][K]
  10. Koushutai
   (face up / head forward) [K][K][K]
  11. Koushutai
   (face up / head forward, side roll) [K][K][K]
  12. Koushutai
   (face up / head forward, forward roll) [K][K][K]
  13. Chisoutai
   (face down / feet forward) [2_][K][K][K]
  14. Kousousentai
   (face down / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  15. Kousousentai
   (face down / feet forward, forward roll) [2_][K][K][K]
  16. Chisoukyaku
   (face down / head forward) [2_][K][K][K]
  17. Zensousentai
   (face down / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  18. Zensousentai
   (face down / head forward, back roll) [2_][K][K][K]
  19. Zensousentai
   (face up / feet forward) [2_][K][K][K]
  20. Zensousentai
   (face up / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  21. Zensousentai
   (face up / feet forward, back roll) [2_][K][K][K]
  22. Kousousentai
   (face up / head forward) [2_][K][K][K]
  23. Kousousentai
   (face up / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  24. Kousousentai
   (face up / head forward, forward roll) [2_][K][K][K]