Lei Fei

Virtua Fighter 5 Final Showdown (Ver.A) Command List

  1. Chugeki
   [P]
  2. Sayu Shouken
   [P][P]
  3. Renkan Mahosui
   [P][P][P]
  4. Renken
   [P][6][P]
  5. Rengeki Soushouha
   [P][6][P][P]
  6. Chugeki
   [6_][P]
  7. Kakushu Suigeki
   [6][P]
  8. Kakushu Suirengeki
   [6][P][P]
  9. Toushou
   [6][6][P]
  10. Yushin Kengeki
   [4][P]
  11. Rakengeki
   [4][P][P]
  12. Souyokugeki
   [4][6][P]
  13. Rousou Senka
   [4][3][P]
  14. Fukusoushou
   [2][P]
  15. Kaikyu Suizan
   [2_][6][P]
  16. Chutenhou
   [3][P]
  17. Renkan Geimenshou
   [3][P][P]
  18. Shatenshou
   [3][3][P]
  19. Shaten Renshou
   [3][3][P][P]
  20. Haisenkyaku
   [K]
  21. Rigoutai
   [6][K]
  22. Toukyaku
   [6][6][K]
  23. Dantai
   [4][K]
  24. Fujinkyaku
   [2][K]
  25. Bunkyaku
   [3][K]
  26. Shazen Tenshin Haikyaku
   [8][K]
  27. Tenshin Senputai
   [8][K][K]
  28. Niki Bunkyaku
   [9][K]
  29. Kinkei Dokuritsu
   [P][+][K]
  30. Kongou Hekiken
   [P][+][K][P]
  31. Kongou Renshin Houda
   [P][+][K][P][P]
  32. Gaiken
   [6][P][+][K]
  33. Gaida Santen
   [6][P][+][K][P]
  34. Rakuchi Souyoku
   [6][P][+][K][P][P]
  35. Zaban Hekishou
   [6][6][P][+][K]
  36. Chinheki
   [4][P][+][K]
  37. Hekizan Jujikou
   [4][P][+][K][P]
  38. Kyuho Soufuken
   [4][6][P][+][K]
  39. Goka Zasan
   [4][6][6][P][+][K]
  40. Souryu Shukkai
   [4][3][P][+][K]
  41. Soushou
   [2][P][+][K]
  42. Haishin Chugeki
   [2][P][+][K][P]
  43. Kochouheki
   [2][3][6][P][+][K]
  44. Kochouheki / Successful Sabaki
   [2][3][6][P][+][K]
  45. Katoken
   [3] or [9][P][+][K]
  46. Haisetsukou
   [3] or [9][P][+][K][P]
  47. Kaisei Tento
   [1][P][+][K]
  48. Sokutankyaku
   [K][+][G]
  49. Shishi Daichoukou
   [K][+][G][P]
  50. Tenshi Ryusentai / 1st Part
   [6][K][+][G]
  51. Tenshi Ryusentai / 2nd Part
   [6][K][+][G]
  52. Senpukyaku
   [6][6][K][+][G]
  53. Shouhikyaku
   [4][K][+][G]
  54. Shouhi Renkyaku
   [4][K][+][G][K]
  55. Soushouhi Kousoutai
   [4][K][+][G][K][K]
  56. Zensoutai
   [2][K][+][G]
  57. Chisen Choukyaku 1
   [3][K][+][G]
  58. Chisen Choukyaku 2
   [3][K][+][G][K]
  59. Fukushin Soukyaku
   [3][3][K][+][G]
  60. Toushintai
   [3][3][K][+][G][K]
  61. Toushin Choukyukyaku
   [3][3][K][+][G][K][K]
  62. Toushin Sen'enkyaku / 1st Part
   [3][3][K][+][G][K][K][+][G]
  63. Toushin Sen'enkyaku / 2nd Part
   [3][3][K][+][G][K][K][+][G]
  64. Saitoukyaku
   [1][K][+][G]
  65. Touku Tenshinkyaku
   [8][K][+][G]
  66. Souhikyaku
   [9][K][+][G]
  1. Hai Shiki
   [2][P][+][K][+][G]
  2. Housui
   (Hai Shiki) [P]
  3. Housui
   (Hai Shiki) [P][+][K][+][G]
  4. Housui Rengeki
   (Hai Shiki) [P][P]
  5. Housui Shouheki
   (Hai Shiki) [P][P][+][K]
  6. Koudantai
   (Hai Shiki) [K]
  7. Hai Shiki Zensoutai
   (Hai Shiki) [2][K]
  8. Senshippo
   (Hai Shiki) [P][+][K]
  9. Senshippo / Maximum Charge
   (Hai Shiki) [P][+][K] (maximum charge)
  10. Senpukyaku
   (Hai Shiki) [K][+][G]
  11. Hai Shiki~Kyo Shiki
   (Hai Shiki) [4][P][+][K][+][G]
  12. Hai Shiki~Dokuritsu Shiki
   (Hai Shiki) [8][P][+][K][+][G]
  13. Hai Shiki~Nehan Shiki
   (Hai Shiki) [1][P][+][K][+][G]
  14. Hai Shiki Shinpo
   (Hai Shiki) [6]
  15. Hai Shiki Taiho
   (Hai Shiki) [4]
  16. Haikengeki
   (Hai Shiki) (back turned) [P]
  17. Haishin Zaban Hekishou
   (Hai Shiki) (back turned) [2][P]
  18. Haishin Sentai
   (Hai Shiki) (back turned) [K]
  1. Bokutai
   (Hai Shiki) [2]
  2. Kyuho Koken
   (Bokutai) [P]
  3. Shinpo Senshinken
   (Bokutai) [P][P]
  4. Tenshin Ryousou
   (Bokutai) [6][P]
  5. Fukushin Koushitai
   (Bokutai) [K]
  6. Senkyutai / 1st Part
   (Bokutai) [3][K]
  7. Senkyutai / 2nd Part
   (Bokutai) [3][K]
  8. Hanshouda
   (Bokutai) [P][+][K]
  9. Touku Tenshinkyaku
   (Bokutai) [K][+][G]
  10. Bokutai~Kyo Shiki
   (Bokutai) [4][P][+][K][+][G]
  11. Bokutai~Nehan Shiki
   (Bokutai) [1][P][+][K][+][G]
  12. Bokutai~Dokuritsu Shiki
   (Bokutai) [8][P][+][K][+][G]
  13. Haishin Zaban Hekishou
   (Bokutai) (back turned) [P]
  14. Zasenshu
   (Bokutai) (back turned) [K]
  1. Dokuritsu Shiki
   [8][P][+][K][+][G]
  2. Senshin Toushou
   (Dokuritsu Shiki) [P]
  3. Juji Toukyaku
   (Dokuritsu Shiki) [K]
  4. Uryu Banda / 1st Part
   (Dokuritsu Shiki) [K][P]
  5. Uryu Banda / 2nd Part
   (Dokuritsu Shiki) [K][P]
  6. Nikikyaku
   (Dokuritsu Shiki) [K][K]
  7. Shouhikyaku
   (Dokuritsu Shiki) [4][K]
  8. Shouhi Renkyaku
   (Dokuritsu Shiki) [4][K][K]
  9. Soushouhi Kousoutai
   (Dokuritsu Shiki) [4][K][K][K]
  10. Fukushintai
   (Dokuritsu Shiki) [2][K]
  11. Rakuho Gekitou
   (Dokuritsu Shiki) [P][+][K]
  12. Tenren Hanka
   (Dokuritsu Shiki) [P][+][K] (hit) [P][+][G]
  13. Shinpo Bunkyaku
   (Dokuritsu Shiki) [K][+][G]
  14. Sokushin Zensoutai
   (Dokuritsu Shiki) [2] or [8][K][+][G] (front side)
  15. Sokushin Kousoutai
   (Dokuritsu Shiki) [8] or [2][K][+][G] (back side)
  16. Zenten
   (Dokuritsu Shiki) [6][P][+][K][+][G]
  17. Zenten~Touku Rensenkyaku / 1st Part
   (Dokuritsu Shiki) [6][P][+][K][+][G][K]
  18. Zenten~Touku Rensenkyaku / 2nd Part
   (Dokuritsu Shiki) [6][P][+][K][+][G][K]
  19. Zenten~Hou'ou Ten'yoku
   (Dokuritsu Shiki) [6][P][+][K][+][G][P][+][G]
  20. Dokuritsu Shiki~Kyo Shiki
   (Dokuritsu Shiki) [4][P][+][K][+][G]
  21. Dokuritsu Shiki~Hai Shiki
   (Dokuritsu Shiki) [2][P][+][K][+][G]
  22. Dokuritsu Shiki~Nehan Shiki
   (Dokuritsu Shiki) [1][P][+][K][+][G]
  23. Dokuritsu Senshou
   (Dokuritsu Shiki) [5] (against high/mid/low punch/elbow)
  24. Haishin Chugeki
   (Dokuritsu Shiki) (back turned) [P]
  25. Koushitai
   (Dokuritsu Shiki) (back turned) [K]
  1. Nehan Shiki
   [1][P][+][K][+][G]
  2. Tenshin Housui / 1st Part
   (Nehan Shiki) [P]
  3. Tenshin Housui / 2nd Part
   (Nehan Shiki) [P]
  4. Sokushuukyaku
   (Nehan Shiki) [P][K]
  5. Honshin Kouryoukyaku
   (Nehan Shiki) [K]
  6. Zensoutai
   (Nehan Shiki) [2][K]
  7. Honsha Teiken / 1st Part
   (Nehan Shiki) [P][+][K]
  8. Honsha Teiken / 2nd Part
   (Nehan Shiki) [P][+][K]
  9. Renkan Honshin Jousui
   (Nehan Shiki) [P][+][K][P]
  10. Renkan Honshin Mahosui
   (Nehan Shiki) [P][+][K][P][P]
  11. Hi'en Senpukyaku
   (Nehan Shiki) [K][+][G]
  12. Nehan Shiki~Kyo Shiki
   (Nehan Shiki) [6] or [4][P][+][K][+][G]
  13. Nehan Shiki~Hai Shiki
   (Nehan Shiki) [2][P][+][K][+][G]
  14. Nehan Shiki~Dokuritsu Shiki
   (Nehan Shiki) [8][P][+][K][+][G]
  15. Nehan Shiki~Suirakan Shiki
   (Nehan Shiki) [2][2]
  16. Kaikyu Suizan
   (Nehan Shiki) (back turned) [P]
  17. Zensoutai
   (Nehan Shiki) (back turned) [K]
  1. Koko Shiki
   For example, after [6][K]
  2. Renkan Sousui
   (Koko Shiki) [P]
  3. Koushutai
   (Koko Shiki) [K]
  4. Haishin Kasoushou
   (Koko Shiki) [2][K]
  5. Kasou Rensengeki / 1st Part
   (Koko Shiki) [2][K][P]
  6. Kasou Rensengeki / 2nd Part
   (Koko Shiki) [2][K][P]
  7. Kasou Rensen Housui
   (Koko Shiki) [2][K][P][P]
  8. Koko Shiki~Hai Shiki
   (Koko Shiki) [2] or [8][P][+][K][+][G]
  9. Koko Shinpo
   (Koko Shiki) [6][6]
  10. Koko Taiho
   (Koko Shiki) [4][4]
  11. Toushou
   (Koko Shiki) (back turned) [P]
  12. Fujinkyaku
   (Koko Shiki) (back turned) [K]
  1. Suirakan Shiki
   For example, after[3][3][K][+][G][K]
  2. Rakan Dako
   (Suirakan Shiki) [P]
  3. Fukuchi Settai
   (Suirakan Shiki) [K]
  4. Rigyo Datei
   (Suirakan Shiki) [P][+][K]
  5. Rakan Senpukyaku
   (Suirakan Shiki) [K][+][G]
  1. Kyo Shiki
   [4][P][+][K][+][G]
  2. Youho Shouken
   (Kyo Shiki) [P]
  3. Renkan Gyukakuken
   (Kyo Shiki) [P][P]
  4. Ryoushu Suizan
   (Kyo Shiki) [P][P][P]
  5. Touku Kobikyaku
   (Kyo Shiki) [P][P][K]
  6. Renkan Zensoutai
   (Kyo Shiki) [P][P][2][K]
  7. Tenka Rantsui / 1st Part
   (Kyo Shiki) [6][P]
  8. Tenka Rantsui / 2nd Part
   (Kyo Shiki) [6][P]
  9. Touku Tankyaku
   (Kyo Shiki) [K]
  10. Shippu Nikikyaku
   (Kyo Shiki) [K][K]
  11. Rakan Kasettai
   (Kyo Shiki) [2][K]
  12. Sourenkyaku
   (Kyo Shiki) [2][K][K]
  13. Touten Souchuhou
   (Kyo Shiki) [P][+][K]
  14. Hairenkyaku
   (Kyo Shiki) [K][+][G]
  15. Kyo Shiki~Hai Shiki
   (Kyo Shiki) [2][P][+][K][+][G]
  16. Kyo Shiki~Nehan Shiki
   (Kyo Shiki) [1][P][+][K][+][G]
  17. Kyo Shiki~Dokuritsu Shiki
   (Kyo Shiki) [8][P][+][K][+][G]
  18. Haikengeki
   (Kyo Shiki) (back turned) [P]
  19. Haishin Zaban Hekishou
   (Kyo Shiki) (back turned) [2][P]
  20. Koushitai
   (Kyo Shiki) (back turned) [K]
  21. Zasenshu
   (Kyo Shiki) (back turned) [2][K]
  22. Touku Hairenkyaku
   (Kyo Shiki) (back turned) [8][K]
  23. Haishin Chugeki
   (Kyo Shiki) (back turned) [P][+][K]
  24. Haishin Sentai
   (Kyo Shiki) (back turned) [K][+][G]
  25. Turn~Hai Shiki
   (Kyo Shiki) (back turned) [2][P][+][K][+][G]
  26. Turn~Dokuritsu Shiki
   (Kyo Shiki) (back turned) [8][P][+][K][+][G]
  1. Touku Rakushou
   (ascending) [P]
  2. Rakuchi Shouken
   (descending) [P]
  3. Touku Sokutankyaku
   (ascending) [K]
  4. Rakuchi Kousoutai
   (descending) [K]
  1. Haikengeki
   (back turned) [P]
  2. Haishin Zaban Hekishou
   (back turned) [2][P]
  3. Koushitai
   (back turned) [K]
  4. Zasenshu
   (back turned) [2][K]
  5. Touku Hairenkyaku
   (back turned) [8][K]
  6. Haishin Chugeki
   (back turned) [P][+][K]
  7. Haishin Sentai
   (back turned) [K][+][G]
  8. Turn~Hai Shiki
   (back turned) [2][P][+][K][+][G]
  9. Turn~Dokuritsu Shiki
   (back turned) [8][P][+][K][+][G]
  1. Hekika Haishu
   (facing wall) [6][P][+][K][+][G]
  2. Hekika Haiten
   (facing wall) [9][P][+][K][+][G]
  1. Toushingeki
   (opponent down) [3][K]
  2. Rakugeki Houda
   (opponent down) [8][P]
  1. Raishin Senbu
   [P][+][G]
  2. Rakan Roukyu
   [6][P][+][G]
  3. Kyusen Shouheki
   [6][6][P][+][G]
  4. Haikyaku Soutou
   [6][4][P][+][G]
  5. Kinryu Gakkou
   [4][6][P][+][G]
  6. Soufu Kanji
   [4][1][2][3][6][P][+][G]
  7. Sousai Haiken
   (Soufu Kanji) [4][6][P][+][G]
  8. Rakan Shintengeki
   (Sousai Haiken) [2][3][6][P][+][G]
  9. Haizan Toukai
   [2_][6][P][+][G]
  10. Mu'eikyaku
   (opponent back to wall) [6][6][P][+][G]
  11. Ryou'in Senshu
   (opponent right) [P][+][G]
  12. Bokutai Nentou
   (oppnent left) [P][+][G]
  13. Toushin Soukasui
   (opponent back) [P][+][G]
  1. Haishutai
   (face down / feet forward) [K][K][K]
  2. Koushutai
   (face down / feet forward, side roll) [K][K][K]
  3. Koushutai
   (face down / feet forward, forward roll) [K][K][K]
  4. Zensentai
   (face down / head forward) [K][K][K]
  5. Zensentai
   (face down / head forward, side roll) [K][K][K]
  6. Zensentai
   (face down / head forward, back roll) [K][K][K]
  7. Zensentai
   (face up / feet forward) [K][K][K]
  8. Zensentai
   (face up / feet forward, side roll) [K][K][K]
  9. Zensentai
   (face up / feet forward, back roll) [K][K][K]
  10. Koushutai
   (face up / head forward) [K][K][K]
  11. Koushutai
   (face up / head forward, side roll) [K][K][K]
  12. Koushutai
   (face up / head forward, forward roll) [K][K][K]
  13. Chisousentai
   (face down / feet forward) [2_][K][K][K]
  14. Kousousentai
   (face down / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  15. Kousousentai
   (face down / feet forward, forward roll) [2_][K][K][K]
  16. Zensousentai
   (face down / head forward) [2_][K][K][K]
  17. Zensousentai
   (face down / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  18. Zensousentai
   (face down / head forward, back roll) [2_][K][K][K]
  19. Zensousentai
   (face up / feet forward) [2_][K][K][K]
  20. Zensousentai
   (face up / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  21. Zensousentai
   (face up / feet forward, back roll) [2_][K][K][K]
  22. Kousousentai
   (face up / head forward) [2_][K][K][K]
  23. Kousousentai
   (face up / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  24. Kousousentai
   (face up / head forward, forward roll) [2_][K][K][K]