Jihoon (VA) vs Itazan (SH) - OHN14 VF5FS Group A

Jihoon (VA) vs Itazan (SH) - OHN14 VF5FS Group A