VF3tb vs VF4 10on10 battle Arashi(JA) vs King(PA)

VF3tb vs VF4 10on10 battle Arashi(JA) vs King(PA)