VF5FS Eileen (spliffy baz) vs Kage ( dark nova)

VF5FS Eileen (spliffy baz) vs Kage ( dark nova)