VF5FS Eileen (spliffy baz) vs Kage (dark nova)

VF5FS Eileen (spliffy baz) vs Kage (dark nova)