VF5FS Eileen (spliffy) vs Kage (nova)

VF5FS Eileen (spliffy) vs Kage (nova)