VF5FS Sarah (spliffy) vs Sarah (nova)

VF5FS Sarah (spliffy) vs Sarah (nova)